Mitä haju on?

Biologinen hajoaminen tuottaa yli 100 haisevaa orgaanista yhdistettä

Suomalainen tutkimus

Suomessa on tehty tutkimus, jossa selvitettiin hajuohjearvojen perusteita ja Suomen hajutilannetta. Tutkimuksen mukaan hajun aiheuttamaa viihtyisyyshaittaa voidaan pitää merkittävänä silloin kun 25 -50 % asukkaista kokee hajun selvästi häiritseväksi. Vastaava selvän hajun esiintymistiheyden taso on tällöin 3 – 9 %. Alaraja (3 %) koskee hyvin epämiellyttäviä, korkean haittapotentiaalin omaavia hajupäästöjä ja yläraja (9 %) vastaavasti hajuja, joiden miellyttävyysaste on vaihtelevampi.

Vertailu ulkomaisiin ohjearvoihin antaa kuitenkin kuvan siitä, minkälaista hajutasoa voidaan pitää hyväksyttävänä.

Lähde VTT

Hajunpoiston edut ja hyödyt

Viihtyisyyden parantaminen
Yrityksen julkisuuskuva paranee ja valitukset loppuvat, kun häiritsevistä hajuista päästään eroon

Korroosion vähentäminen
Erilaisten laitteistojen elinkaari pidentyy kun syövyttävät kaasuyhdisteet poistetaan

Kiinteistöjen ja maa-alueiden arvonnousu
Hajuhaittojen takia hyödyntämättömät kiinteistöt ja maa-alueet voidaan ottaa käyttöön tai hyödyntää tehokkaammin

Puhtaan teknologian (cleatech) käytön mahdollistaminen
Biojätteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyviä hajuhaittoja voidaan hallita

Haju viemäri­verkostossa

Tärkein hajuhaitan lähde = rikkivety H2S jäteveden sulfaatti pelkistyy hapettomassa tilassa sulfidiksi.

Kun jäteveden viipymä paineputkessa on n. 2 h tai enemmän, rikkivedyn muodostuminen hajuhaitaksi asti on todennäköistä. paineputken pituus ≈ yli 2 km sulfidin vapautuminen jätevedestä määrää, onko hajuhaittoja vai ei.

Esimerkkejä hajusta

Kemiallinen ryhmä Yhdiste Tyypillinen haju
Sulfidit Rikkivety Mädäntynyt kananmuna
Merkaptaanit Metyylimerkaptaani Mädäntynyt vihannes
Amiinit Ammoniakki
Etyyliamiini
Virtsa, mädäntynyt kala, mädäntynyt liha
Haisevat rasvahapot Voihappo Härski voi
Aldehydit Formaliini Pistävä, kitkerä
Ketonit Asetoni Karvas